Velkommen til Direktør H. Obbekjer & Hustru Marie Obbekjers Fond

Direktør H. Obbekjer & Hustru Marie Obbekjers Fond er en erhvervsdrivende fond, der er oprettet i 1956 af direktør Hans Obbekjer.

I det daglige går fonden under navnet ObbekjerFonden.

Obbekjerfondens historie

Ribe Jenstøberi blev stiftet den 18. april 1848 af apoteker Frederik Von Stöcken.

Efter Frederik Von Stöckens død i 1868 meldte Rasmus Marius Jacobsen Obbekjer sig 1871 som køber.

Rasmus Marius Jacobsen Obbekjer overtog jernstøberiet med lager, inventar, maskiner og materialebeholdning for den nette sum, af 16.000 Rdl. Marius Obbekjer drev jernstøberiet frem til 1905, men stadig på et relativt lavt niveau.

Sønnen Hans Peter Ingerslev Obbekjer, der var uddannet Ingeniør, overtog Ribe jernstøberi formaliseret ved skøde af 8. august 1905. Hans Obbekjer var den første leder af jernstøberiet med en egentlig professionel baggrund.

Den 28. november 1918 blev aktieselskabet Ribe Jernstøberi stiftet med en aktiekapital på kr. 200.000.

Virksomheden udviklede sig og voksede gennem årene. Produkterne gik fra støbejernsovne til støbejernsradiatorer. Sideløbende startede man Dansk Rørindustri i 1935, hvor man producerede støbte afløbsrør. Det blev ligeledes en stor succes med en markedsandel på 50% i slutning af 30’erne.

I 1954 mistede Hans Obbekjer sin hustru Else Marie Obbekjer. Han følte, at tiden var inde til lægge styringen af virksomheden i yngre hænder. Ved rekonstruktionen af ledelsen indtrådte datteren Marie Obbekjer i bestyrelsen og der blev ansat en direktør med eneprokura (Vagn Rahbek).

Før sin død i 1956 havde Hans Obbekjer desuden oprettet en fond. Fonden sigtede på at yde en samfundsgavnlig rolle. Det provenu, der henstod efter nødvendige investeringer og henlæggelser skulle anvendes ”til almenvelgørende og andet almennyttig formål, fortrinsvis til de af fonden ejede selskaber, disse selskabers medarbejdere og Ribe by, alt efter fondsbestyrelsens nærmere skøn i hvert enkelt tilfælde”.

Datteren Marie Obbekjer døde 1997.

Fonden har siden begyndelsen af dette århundrede, frasolgt alle erhvervsvirksomheder og har i dag fokuseret aktiviteterne på boligudlejning.Marius Obbekjer 1833-1907
Hans Obbekjer 1880-1956
Marie Obbekjer 1913-1997
FORSKELLIGT UNDERVISNINGSMATERIALE
TIL ESBJERG KOMMUNE

Fondsledelse

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE
jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde for
Direktør H. Obbekjer & Hustru Marie Obbekjers Fond
(ObbekjerFonden)
CVR nr.: 14 38 01 16

Komitéen for God Fondsledelse har i juni 2020 offentliggjort en række anbefalinger for god fondsledelse, der er gengivet nedenfor.

Bestyrelsen for ObbekjerFonden har i overensstemmelse med reglen i Lov om Erhvervsdrivende Fondes § 60 redegjort for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til de konkrete anbefalinger, herunder om fonden følger eller afviger herfra. I det omfang fonden afviger fra anbefalingerne, er der redegjort herfor i hvert enkelt tilfælde


1. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION
Den erhvervsdrivende fonds bevillingsmodtagere, støtteberettigede og øvrige interessenter (dattervirksomheder, associerede virksomheder, medarbejdere, samhandels-partnere og andre) har i forskelligt omfang behov for information og viden om fonden. Deres indsigt i og relation til fonden er afhængig af kvaliteten, omfanget og hyppigheden af den information, fonden offentliggør.

Gennemsigtighed og åbenhed er væsentligt for løbende at have mulighed for at vurdere og forholde sig til fonden.

Principper for kommunikation hjælper fonden til rettidigt at levere relevante, pålidelige og nøjagtige oplysninger af høj kvalitet.

Væsentlige oplysninger, herunder bestyrelsens lovpligtige redegørelse i relation til Anbefalingerne for god Fondsledelse, skal medtages i ledelsesberetningen eller noterne i årsrapporten, eller på fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.

2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR
Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af fonden, og skal varetage fondens interesser i overensstemmelse med fondens formål. Medlemmerne af bestyrelsen skal handle uafhængigt af særinteresser.

Bestyrelsen skal fastlægge fondens strategiske mål og sikre, at de nødvendige forudsætninger for at nå disse mål er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer samt sikre en forsvarlig organisation af fonden og dens virke.

Vælger bestyrelsen at ansætte en direktion, skal bestyrelsen sikre, at der ansættes en kompetent direktion, samt fastlægge direktionens opgaver og ansættelsesforhold og arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen. Det er bestyrelsens opgave at udøve kontrol med direktionen og at fastsætte retningslinjer for, hvorledes denne kontrol skal udøves.

Vælger bestyrelsen at have en administrator, skal bestyrelsen fastlægge administrators opgaver og rapportering til bestyrelsen. Bestyrelsen må ikke tildele en administrator ledelseshverv, herunder f.eks. daglig ledelse, der typisk henhører under en direktør. Har fonden ikke en direktør, har bestyrelsen som et kollektiv ansvaret for at varetage den daglige ledelse af fonden. Netop i den situation er det hensigtsmæssigt, at bestyrelsens forretningsorden klart redegør for, hvorledes opgaverne er fordelt mv.

Bestyrelsen skal sikre regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem bestyrelsen og revisor.

2.2. FORMANDEN OG NÆSTFORMANDEN FOR BESTYRELSEN
Bestyrelsesformandens væsentligste opgaver er at sikre, at bestyrelsen varetager sine opgaver af ledelsesmæssig, strategisk og kontrolmæssig art.

Formanden bør sikre et effektivt bestyrelsesarbejde, herunder god kommunikation, med gode og konstruktive relationer i bestyrelsen og med en eventuel direktion.

Formanden bør endvidere sikre, at det enkelte medlems særlige viden og kompetencer bliver anvendt bedst muligt og til gavn for fonden.

2.3. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG ORGANISERING
God ledelse af erhvervsdrivende fonde forudsætter, at bestyrelsen er hensigtsmæssigt sammensat i relation til de opgaver og det ansvar, bestyrelsen står overfor.

Bestyrelsen bør være sammensat således, at varetagelsen af opgaverne kan ske effektivt i en konstruktiv og kvalificeret dialog med en eventuel direktion. Det er væsentligt, at bestyrelsesmedlemmer alene varetager fondens interesser, og at hvert medlem altid handler uafhængigt af særinteresser. Dette gælder også medlemmer, der er udpeget af eksterne udpegningsberettigede.

Bestyrelsen definerer, hvilke kompetencer fonden har behov for, som supplement til vedtægtens eventuelle bestemmelser herom. Bestyrelsen vurderer løbende, om bestyrelsens sammensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav og udfordringer, fondens situation og forhold stiller.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering kan rumme risiko for lukkethed og mangel på fornyelse, diversitet, kompetencer m.v.

Uanset hvordan bestyrelsen udpeges, må den sikre sig, at den er i stand til at efterleve lovgivningen og fondens vedtægt, herunder fondens formål og interesser, og dermed leve op til det ansvar, der påhviler bestyrelsen.

Mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn kan øge kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen.

Det er vigtigt, at der ved fastlæggelse af bestyrelsens sammensætning sikres en god balance mellem kontinuitet og fornyelse blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen bør med passende mellemrum vurdere, om bestyrelsens sammensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav, som fondens formål, herunder både erhvervs- og uddelingsformål, strategi, økonomiske stilling og forhold i øvrigt, stiller. I vurderingen bør også indgå bestyrelsesmedlemmernes evne og vilje til uvildigt og upartisk at varetage fondens formål.

Regelmæssig udskiftning bidrager med fornyelse, herunder fornyet perspektiv på fonden og dens ledelse.

Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, påhviler det bestyrelsen af egen drift at tage initiativ til at ændre sammensætningen, om nødvendigt i dialog med fondsmyndigheden.

Et medlem af bestyrelsen kan i udpegnings-perioden til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Det er kun fondsmyndigheden, der kan afsætte et bestyrelsesmedlem i løbet af en udpegningsperiode.

2.4. UAFHÆNGIGHED
En passende del af bestyrelsens medlemmer bør være uafhængige. Bestyrelsen afgør, hvilke medlemmer, der i overensstemmelse med anbefalingen betragtes som uafhængige.

En bestyrelses uafhængighed skal vurderes ud fra dennes evne og vilje til uvildigt og upartisk at varetage fondens formål.

2.5. UDPEGNINGSPERIODE
Bestyrelsen bør med passende mellemrum forholde sig til vedtægtens bestemmelse om bestyrelsesmedlemmernes udpegningsperiode. Afhængig af fondens størrelse, aktivitet og formål kan en udpegningsperiode på to år være for kort tid til, at et nyt medlem af bestyrelsen kan sætte sig ind i fondens forhold, og kan derfor være uhensigtsmæssig. Omvendt vil en for lang udpegningsperiode kunne modvirke, at der i bestyrelsen er den fornødne dynamik og fornyelse.

2.6. EVALUERING AF ARBEJDED I BESTYRELSEN OG I DIREKTIONEN
Evalueringen skal danne grundlag for en kontinuerlig forbedring af bestyrelsesarbejdet, og skal sikre, at bestyrelsen til stadighed har den rette sammensætning, samt at der sker en løbende fornyelse. Det kan overvejes at inddrage ekstern bistand i evalueringsprocessen, evt. med intervaller.

3. LEDELSENS VEDERLAG
Særligt i erhvervsdrivende fonde, der ikke har ejere og dermed ingen generalforsamling, der kan udøve kontrol, er det vigtigt med gennemsigtighed og åbenhed om alle væsentlige forhold vedrørende principperne for og størrelsen af bestyrelsens og en eventuel direktions vederlag.Fondens bestyrelse

Jens Lindholm
Formand

Valgt af bestyrelsen
Dansk Ledelseshverv

Frank Jørgensen
Næstformand

Valgt af bestyrelsen
Dansk Ledelseshverv

Erling Tofting
Bestyrelsesmedlem

Valgt af bestyrelsen
Dansk Ledelseshverv

LEGEPLADS
RIPLAY, BØRNENES RIBE

Fotograf, René Jørgensen, Ribe

Ansøgning

Læs vores foreskrifter og udfyld ansøgningen nedenunder

Uddrag af ObbekjerFonden formål:

§2

Stk. 1 Af fondens samlede indtægter dækkes først de med fondens administration forbundne udgifter. De herefter resterende indtægter anvendes til almenvelgørende og andet almennyttigt formål, fortrinsvis med tilknytning til de af fonden ejede selskaber, disse selskabers medarbejdere og Ribe by.

Stk. 2 Fondens eventuelle uddelinger sker efter fondsbestyrelsens nærmere skøn i hvert enkelt tilfælde, idet fondsbestyrelsens skøn herom er afgørende for fortolkningen af fondens formål.

Hvem og hvad kan der søges til?

Fonden kan beslutte at yde økonomisk støtte til en:

 • Enkeltperson
 • Forening
 • Institution
 • Offentlig eller privat virksomhed
 • Gruppe af borgere

Primært i Esbjerg Kommune, forudsat at det i en særlig grad:

 • Gør godt for samfundet over tid.
 • Er bæredygtigt.
 • Gør en forskel.

Er projektets placering udenfor Esbjerg Kommune,
samt overholder ovennævnte, kan ansøgningen
sendes direkte til kontakt@obbekjerfonden.dk.
Mailen skal indeholde dokumentation ifølge forskriften.

Ansøgningsbetingelser:

 • Skriftlig ansøgning med beskrivelse af projektet indenfor Esbjerg Kommune
 • Angiv by og postnummer for projektet
 • Ansøgningen vedlægges budget for projektet samt forventet igangsætning og afslutning
 • Det skal fremgå af ansøgningen, hvis der til projektet søges donationer andre steder

Fonden yder ikke støtte til:

 • Personlige projekter og privatøkonomi, herunder studiestøtte.
 • Politiske partier, faglige foreninger.
 • Offentlige virksomheder eller ansøgere, der i overvejende grad finansieres af offentlige midler (eksempelvis offentlige legepladser)
 • Den egentlige drift og administration af foreninger og organisationer
 • Ansøgere der alene søger dækning af lønudgifter, rejser, møder og kurser
 • Ansøgninger fra andre fonde og foreninger med henblik på kontant at videreuddele de ansøgte midler
 • Udgifter der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Garantier, herunder underskudsgarantier
 • Ansøgere, der efter fondens skøn selv er i stand til at finansiere det ansøgte
 • Ansøgere der fremsender massekopierede ansøgninger

Ansøgninger modtages udelukkende på fondens mailadresse: kontakt@obbekjerfonden.dk

ObbekjerFondens bestyrelse har stor interesse i at følge de projekter fonden støtter og derigennem sikre, at de midler der doneres, anvendes indenfor ObbekjerFondens formål.

Enhver modtager af en donation fra ObbekjerFonden forpligter sig samtidigt til at sende tilbagemelding senest 1 år fra modtagelse af donationen, indeholdende:

 • Dokumentation for anvendelse af donation og projektets samlede økonomi
 • Fotos og beskrivelser af projektets gennemførelse
 • Evt. presseomtale el.lign.

Udfyld ansøgningen:

ObbekjerFonden støtter kun projekter indenfor Esbjerg Kommune. Læs venligst forskrifterne.

ObbekjerFonden
E-mail: kontakt@obbekjerfonden.dk

CVR-nr: 14 38 01 16

Kontaktoplysninger

ObbekjerFonden
E-mail: kontakt@obbekjerfonden.dk

CVR-nr: 14 38 01 16