Velkommen til Direktør H. Obbekjer & Hustru Marie Obbekjers Fond

Direktør H. Obbekjer & Hustru Marie Obbekjers Fond er en erhvervsdrivende fond, der er oprettet i 1956 af direktør Hans Obbekjer.

I det daglige går fonden under navnet ObbekjerFonden.

Obbekjerfondens historie

Ribe Jenstøberi blev stiftet den 18. april 1848 af apoteker Frederik Von Stöcken.

Efter Frederik Von Stöckens død i 1868 meldte Rasmus Marius Jacobsen Obbekjer sig 1871 som køber.

Rasmus Marius Jacobsen Obbekjer overtog jernstøberiet med lager, inventar, maskiner og materialebeholdning for den nette sum, af 16.000 Rdl. Marius Obbekjer drev jernstøberiet frem til 1905, men stadig på et relativt lavt niveau.

Sønnen Hans Peter Ingerslev Obbekjer, der var uddannet Ingeniør, overtog Ribe jernstøberi formaliseret ved skøde af 8. august 1905. Hans Obbekjer var den første leder af jernstøberiet med en egentlig professionel baggrund.

Den 28. november 1918 blev aktieselskabet Ribe Jernstøberi stiftet med en aktiekapital på kr. 200.000.

Virksomheden udviklede sig og voksede gennem årene. Produkterne gik fra støbejernsovne til støbejernsradiatorer. Sideløbende startede man Dansk Rørindustri i 1935, hvor man producerede støbte afløbsrør. Det blev ligeledes en stor succes med en markedsandel på 50% i slutning af 30’erne.

I 1954 mistede Hans Obbekjer sin hustru Else Marie Obbekjer. Han følte, at tiden var inde til lægge styringen af virksomheden i yngre hænder. Ved rekonstruktionen af ledelsen indtrådte datteren Marie Obbekjer i bestyrelsen og der blev ansat en direktør med eneprokura (Vagn Rahbek).

Før sin død i 1956 havde Hans Obbekjer desuden oprettet en fond. Fonden sigtede på at yde en samfundsgavnlig rolle. Det provenu, der henstod efter nødvendige investeringer og henlæggelser skulle anvendes ”til almenvelgørende og andet almennyttig formål, fortrinsvis til de af fonden ejede selskaber, disse selskabers medarbejdere og Ribe by, alt efter fondsbestyrelsens nærmere skøn i hvert enkelt tilfælde”.

Datteren Marie Obbekjer døde 1997.

Fonden har siden begyndelsen af dette århundrede, frasolgt alle erhvervsvirksomheder og har i dag fokuseret aktiviteterne på boligudlejning.Marius Obbekjer 1833-1907
Hans Obbekjer 1880-1956
Marie Obbekjer 1913-1997
CT-Scanner til Sydvestjysk Sygehus

Fondsledelse

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE
jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde for
Direktør H. Obbekjer & Hustru Marie Obbekjers Fond
(ObbekjerFonden)
CVR nr.: 14 38 01 16

Komitéen for God Fondsledelse har i december 2014 offentliggjort en række anbefalinger for god fondsledelse, der er gengivet nedenfor.

Bestyrelsen for ObbekjerFonden har i overensstemmelse med reglen i Lov om Erhvervsdrivende Fondes § 60 redegjort for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til de konkrete anbefalinger, herunder om fonden følger eller afviger herfra. I det omfang fonden afviger fra anbefalingerne, er der redegjort herfor i hvert enkelt tilfælde


1. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION:

1.1
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

ObbekjerFonden følger anbefaling 1.1

Medmindre andet særligt aftales, er det fondens formand, der udtaler sig på vegne af fonden om alle forhold.

Oplysninger om fonden og dens virksomhed offentliggøres løbende på fondens hjemmeside www.obbekjerfonden.dk.

2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR:

2.1
Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1
Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i fundatsen.

ObbekjerFonden følger anbefaling 2.1.1

2.2
Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1
Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne, med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde, og skaber de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

ObbekjerFonden følger anbefaling 2.2.1

2.2.2
Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

ObbekjerFonden følger anbefaling 2.2.2

2.3
Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

ObbekjerFonden følger anbefaling 2.3.1

2.3.2
Det anbefales, at bestyrelsen med respekt for en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

ObbekjerFonden følger anbefaling 2.3.2

2.3.3
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

ObbekjerFonden følger anbefaling 2.3.3

2.3.4
Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

ObbekjerFonden følger delvist anbefaling 2.3.4

På fondens hjemmeside www.obbekjerfonden.dk gives der de oplysninger, som fonden anser for nødvendige om hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

2.3.5
Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

ObbekjerFonden følger ikke anbefaling 2.3.5

Fonden ønsker at udøve et aktivt ejerskab af dennes datter-virksomheder, hvorfor mere end halvdelen af fondens bestyrelse er repræsenteret der.

2.4
Uafhængighed

2.4.1
Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængigt, hvis den pågældende:

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige særligt nær,
 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

ObbekjerFonden følger delvis anbefaling 2.4.1

2.5
Udpegningsperiode

2.5.1
Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

ObbekjerFonden følger ikke anbefaling 2.5.1

Fondens bestyrelse finder det i øvrigt hensigtsmæssigt, at der sikres en betydelig grad af kontinuitet i fondens ledelse.

2.5.2
Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

ObbekjerFonden følger anbefaling 2.5.2

Fondens offentliggør den fastsatte aldersgrænse på hjemmeside www.obbekjerfonden.dk

2.6
Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

ObbekjerFonden følger anbefaling 2.6.1.

2.6.2
Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

ObbekjerFonden følger anbefaling 2.6.2

3. LEDELSENS VEDERLAG:

3.1.1
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

ObbekjerFonden følger anbefaling 3.1.1

3.1.2
Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

ObbekjerFonden følger ikke anbefaling 3.1.2

Fondsbestyrelsens og direktionens vederlag oplyses i overensstemmelse med gældende lovgivning samlet på organniveau i fondens årsrapport. Det er fondsbestyrelsens opfattelse, at oplysninger på dette specifikationsniveau imødekommer offentlighedens rimelige krav på indsigt i relation til spørgsmål vedrørende ledelsesvederlag.Fondens bestyrelse

Jens Lindholm
Formand

Valgt af bestyrelsen
Dansk Ledelseshverv

Frank Jørgensen
Næstformand

Valgt af bestyrelsen
Dansk Ledelseshverv

Erling Tofting
Bestyrelsesmedlem

Valgt af bestyrelsen
Dansk Ledelseshverv

Forskelligt undervisningsmateriale
til Esbjerg Kommune

Hvem og hvad

Uddrag af ObbekjerFonden formål:

§2

Stk. 1 Af fondens samlede indtægter dækkes først de med fondens administration forbundne udgifter. De herefter resterende indtægter anvendes til almenvelgørende og andet almennyttigt formål, fortrinsvis med tilknytning til de af fonden ejede selskaber, disse selskabers medarbejdere og Ribe by.

Stk. 2 Fondens eventuelle uddelinger sker efter fondsbestyrelsens nærmere skøn i hvert enkelt tilfælde, idet fondsbestyrelsens skøn herom er afgørende for fortolkningen af fondens formål.

Hvem og hvad kan der søges til?

Fonden kan beslutte at yde økonomisk støtte til en:

 • Enkeltperson
 • Forening
 • Institution
 • Offentlig eller privat virksomhed
 • Gruppe af borgere

Primært i Esbjerg Kommune, forudsat at det i en særlig grad:

 • Gør godt for samfundet over tid.
 • Er bæredygtigt.
 • Gør en forskel.

Fonden yder ikke støtte til:

 • Personlige projekter og privatøkonomi, herunder studiestøtte og forskning
 • Politiske partier, faglige foreninger.
 • Offentlige virksomheder eller ansøgere, der i overvejende grad finansieres af offentlige midler (eksempelvis offentlige legepladser)
 • Den egentlige drift og administration af foreninger og organisationer
 • Ansøgere der alene søger dækning af lønudgifter, rejser, møder og kurser
 • Ansøgninger fra andre fonde og foreninger med henblik på kontant at videreuddele de ansøgte midler
 • Udgifter der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Garantier, herunder underskudsgarantier
 • Ansøgere, der efter fondens skøn selv er i stand til at finansiere det ansøgte
 • Ansøgere der fremsender massekopierede ansøgninger

Ansøgninger modtages udelukkende på fondens mailadresse: kontakt@obbekjerfonden.dk

ObbekjerFondens bestyrelse har stor interesse i at følge de projekter fonden støtter og derigennem sikre, at de midler der doneres, anvendes indenfor ObbekjerFondens formål.

Enhver modtager af en donation fra ObbekjerFonden forpligter sig samtidigt til at sende tilbagemelding senest 1 år fra modtagelse af donationen, indeholdende:

 • Dokumentation for anvendelse af donation og projektets samlede økonomi
 • Fotos og beskrivelser af projektets gennemførelse
 • Evt. presseomtale el.lign.

Kontaktoplysninger

ObbekjerFonden
Borgergade 51B
6752 Glejbjerg
Telefon: 27 89 85 10
E-mail: kontakt@obbekjerfonden.dk

CVR-nr: 14 38 01 16

Administrator
Claus Kokholm